atpigti

atpigti
atpìgti intr. 1. SD368, B, R, K pasidaryti pigiam, pigesniam, sumažėti kainai: Javas atpigo, i nėr iš kur pinigų paima Ml. Vienos prekės atpigo, o kitos pabrango . Atpìgo gyvoliai J. Medžiai mat iš daugybės visiškai atpigę A.Baran. Atpìgo par kelias kapeikas visi nėkai Krš. | Gyvenimas atpigo, lengvesnis pasidarė .pasidaryti mažos perkamosios galios: Dabar markės teip atpìgę Ėr. 2. būti mažiau branginamam: Tai dėl laikraščių ir knygų žmonės mokyti atpigo K.Bink. Kaži kas nebateina, nebsirodo – atpìgo merga Rdn. ^ Smunka kelnės – atpigs mergos (juok.) LTR(Kp). \ pigti; atpigti; nupigti; papigti; supigti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • atpigti — atpi̇̀gti vksm. Vi̇enos prẽkės atpi̇̀go, o ki̇̀tos pabrángo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nupigti — nupìgti intr. Slk, Rm, Šmk visai atpigti: Rugiai taip nupigę, kad nors ėmęs ir verk! Alk. Gelžis dabar tai jau suvisam nupìgo Varn. Teip nupìgo paršai, kad nebesvietiškai Mžš. ║ pasidaryti mažos perkamosios galios: Pinigai nupìgę buvo Ob.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supigti — supìgti intr. Dr, Plik, Pj, Krsn, Rod atpigti: Kad nebūt pirkėjų, tai ir supìgt visa kas Trgn. Šiemet viskas tep supìgo, kad nors galą gauk Šn. Arkliai visai supìgo Ll. Buvo kaina, dabar supìgo Erž. pigti; atpigti; nupigti; papigti; supigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkristi — atkrìsti intr. 1. atpulti šen: Akmuo krisdamas lig pat kojų atkrìto Als. 2. atvipti: Akys kaip šuliniai, lūpa atkritusi Žem. Lūpa atkrito kaip senos kumelės J.Balč. Ir lūpa atkrito besiklausant Šts. Apatinis žandas tik dreba atkritęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpigimas — atpigìmas sm. (2) R9, N, Sut → atpigti 1: Par atpigìmą buvo penki litai tos pirštinės Pc. pigimas; atpigimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpulti — atpùlti intr. 1. H atsiskirti, atkristi, atšokti: Molis atpuola nuo sienos K. Kap trepterė[jo] čerevyku, ir padelis atpuolė LTR(Drsk). Atpuolė lencūgai nuog rankų jo BtApD12,7. Visur medžių žievė atpuolusi Grž. Duonos pluta per ilgą kepimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsėsti — intr. Rtr 1. užimti sėdimą padėtį: Atejo ties maria Galilėjos ir užejo and kalno ir atsėdo ten Ch1Mt15,29. | refl. H, B, Sut, RtŽ, LL312, Š, Rtr, DŽ, NdŽ: Atsisėdo Petras ant suolo Žem. Ãnas neatsisė̃s, nesustos – eik ir eik Dl. Bėgs, bėgs, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokti — K 1. intr. SD1108, SD216,385, Q652, R, R419, MŽ, Sut, N, M, LL122, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Slm, Krtn atlikti šuolį į šoną ar atgal, šokant atsitraukti: Kai nudegiau pirštą, tuoj atšokau in šalį Dg. Ko čia atšokai kaip nuo ugnies? Ktk. Duoda i tam par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukristi — nukrìsti intr. 1. R, K nupulti iš kur žemėn: Vieni lapai jau nukrìto, o da kiti krinta J. Tik lept, ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės J.Jabl. Po jų kojom ant tako čežėjo nukritę lapai J.Dov. Padžius medeliai, nukris lapeliai RD17.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papigti — papìgti intr. Rod; N pasidaryti pigesniam: Papìgo javai J. Dabar kelias [traukiniu] papìgo, tai važiuosma Mlt. Taigi dabar ir tavoras an daugelio papigo KlbIV82(Mlk). pigti; atpigti; nupigti; papigti; supigti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”